Ogólne Warunki Handlowe

§ 1
Postanowienia ogólne

 
 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług tłumaczeń pisemnych oraz innych usług językowych przez firmę Studio De Arkadiusz Jasiński z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bernarda Śliwińskiego 5/8, NIP 5591317049, REGON 365131110 (dalej: „Studio De”).
 2. Złożenie zamówienia na wykonanie usług tłumaczeniowych lub innych usług językowych oferowanych przez Studio De jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego regulaminu (Ogólne Warunki Handlowe).
§ 2
Ograniczenie odpowiedzialności

 
 1. Studio De nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia powstałe wskutek wyznaczenia terminów uniemożliwiających rzetelną weryfikację oraz korektę przetłumaczonego tekstu.
 2. Studio De nie odpowiada za błędy merytoryczne w tekście tłumaczenia będące konsekwencją błędów występujących w tekście oryginalnym.
 3. Studio De nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i usterki wynikłe z przyczyn, na które nie ma wpływu, takich jak wystąpienie okoliczności siły wyższej, przerwy w dostawie prądu, awarie łączy telekomunikacyjnych itp.
 4. W zakresie w jakim pozwala na to prawo, Studio De nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków, kontraktów i możliwości biznesowych, ani za inne straty lub szkody bezpośrednie, pośrednie lub uboczne, bez względu na to, czy zostały spowodowane przez zaniedbanie, naruszenie warunków umowy, czy też w jakikolwiek inny sposób. Odpowiedzialność Studio De związana z realizacją zlecenia usług tłumaczeniowych (lub innych usług językowych) jest ograniczona do kwoty równej cenie sprzedaży wykazanej na fakturze.
§ 3
Zachowanie poufności

 
 1. Studio De traktuje wszelkie informacje i materiały przekazane przez Klientów z najwyższą poufnością i przetwarza je z zachowaniem właściwych standardów bezpieczeństwa.
 2. Na życzenie Klienta, przed udostępnieniem materiałów możliwe jest zawarcie odrębnej umowy o zachowaniu poufności.
§ 4
Kalkulacja kosztów usługi

 
 1. Ceny tłumaczeń pisemnych i usług pokrewnych świadczonych przez Studio De kalkulowane są z reguły w oparciu o całkowitą liczbę wyrazów w tekście źródłowym, czyli tekście przeznaczonym do tłumaczenia. Możliwa jest również wycena za linijkę (1 linijka rozliczeniowa = 55 znaków wraz ze spacjami), czy też inna forma rozliczenia preferowana przez Klienta.
 2. Jeśli nie można oszacować liczby znaków i/lub wyrazów w tekście źródłowym, podstawą wyceny będzie objętość tekstu przetłumaczonego.
 3. Stawki (cena za słowo/za linijkę) ustalane są indywidualnie dla każdego projektu, przy uwzględnieniu następujących czynników: objętość i rodzaj tekstu, termin realizacji zlecenia, specjalne wymagania Klienta.
 4. Ceny podane w przygotowanej przez Studio De ofercie są cenami netto i nie zawierają podatku VAT (VAT = 0%).
§ 5
Realizacja zlecenia

 
 1. Zainteresowanym złożeniem zamówienia Studio De przesyła bezpłatną, niewiążącą ofertę ze szczegółową kalkulacją kosztów usługi, sporządzoną na podstawie danych projektu oraz dostarczonych materiałów do tłumaczenia/weryfikacji.
 2. Zanim Studio De rozpocznie realizację zlecenia, Klient zlecający wykonanie usługi proszony jest o pisemną (e-mail zwrotny) akceptację oferty lub faktury pro-forma. Brak pisemnej akceptacji Klienta przed upływem okresu obowiązywania oferty oznacza rezygnację ze złożenia zamówienia.
 3. Czas realizacji usługi uzależniony jest od przewidywanego nakładu pracy, wynikającego m.in. ze stopnia złożoności projektu oraz jakości materiałów zleconych do przetłumaczenia i/lub weryfikacji.
 4. Studio De proponuje terminy realizacji każdej usługi według swojej najlepszej wiedzy i przekonania o możliwości ich dotrzymania. Studio De dokłada wszelkich starań, aby zapewnić terminową realizację zleceń, nie odpowiada jednak za opóźnienia spowodowane okolicznościami pozostającymi poza jego kontrolą.
 5. Finalne materiały i treści mogą być dostarczone Klientowi drogą mailową, przesłane na serwer FTP, wysłane przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową.
 6. Koszty przesyłek kurierskich ponosi Klient i nie są one wliczone w cenę usługi.
§ 6
Anulowanie zlecenia

 
 1. Klient ma prawo anulować zlecenie w dowolnym momencie.
 2. W takim przypadku Klient zobowiązany jest zapłacić Studio De za pracę wykonaną do chwili wycofania zlecenia, w kwocie proporcjonalnej lub w ustalonej przez Studio De kwocie wyrównawczej. Studio De obciąży też Klienta kosztami wszelkich zewnętrznych ekspertyz, które zlecono w celu wykonania wycofanego zlecenia.
 3. Rezultaty prac wykonanych do chwili wycofania zlecenia zostaną udostępnione Klientowi z chwilą uiszczenia pełnej kwoty wynikającej z tytułu spłaty zaległych należności.
 4. Odwołanie zlecenia nie wymaga żadnego uzasadnienia, musi ono jednak nastąpić w formie pisemnej.
§ 7
Płatności

 
 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonaną usługę w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych licząc od daty wystawienia faktury.
 2. Za wszelkie opóźnienia w płatnościach mogą być naliczane odsetki ustawowe.
§ 8
Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

 
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem polskim, z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego.
 2. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia w związku z niniejszymi Warunkami Handlowymi będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Studio De, zgodnie z prawem materialnym obowiązującym w Polsce.